Όψεις στα άνω πρόσθια για αντιμετώπιση του ελαττωμένου μήκους