Καινούριο Χαμόγελο – Σταθερή μάσηση

Πίνακας Περιεχομένων

Αρχική

Αισθητική αποδιοργάνωση στα δόντια και στο χαμόγελο. Ασταθείς μασητικές επαφές

Τελική

Αποκατάσταση της λειτουργίας (σταθερές μασητικές επαφές) και της εμφάνισης σε μία ημέρα